Hội CCB Vĩnh phúc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 25/06/2021  - Lượt xem: 87

Thực hiện Công văn số 247-CV/BTGTU ngày 28/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội CCB Tỉnh báo cáo như sau....

I. VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Quán triệt tổ chức Hội CCB các cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp từ Trung ương đến địa phương.

2. Hội CCB tỉnh ban hành Hướng dẫn số 65-HD/CCB, ngày 25/1/2021 của Hội CCB Tỉnh về thực hiện nhiệm vụ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Kế hoạch số 182-KH/CCB, ngày 22/2/2021 về Thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các cấp Hội. Công văn số 799/CV-CCB ngày 10/5/2021 về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch số 194/KH-CCB ngày 07/5/2021 về kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã chỉ đạo Hội CCB cấp huyện xây dựng Kế hoạch phân công cán bộ, hội viên theo dõi, nắm tình hình cuộc bầu cử ở từng đơn vị cơ sở.

4. Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và cơ quan quân sự ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2021. Các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo, tổ trưởng tổ bầu cử phải nắm chắc quy định, quy trình công tác bầu cử, kiểm tra chỉ đạo các địa bàn được phân công phụ trách, có giải pháp tháo gỡ giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh, chịu trách nhiệm đến các vấn đề liên quan, có báo cáo định kỳ và đột xuất cho Thường trực Hội các cấp theo quy định.

5. Chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mỗi hội viên là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, tình hình chung của tỉnh thời điểm diễn ra Cuộc bầu cử. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

- Tập trung tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về Cuộc bầu cử; tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch chung của Ủy ban bầu cử tỉnh, kế hoạch của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện Cuộc bầu cử.

- Tuyên truyền tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử…

- Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp; tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội của tỉnh do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

2. Hình thức tuyên truyền

- Phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, đài, Bản tin CCB Vĩnh Phúc, Trang Thông tin điện tử Hội CCB tỉnh, hệ thống đài truyền thanh huyện và cơ sở…), lực lượng thông tin cổ động; tuyên truyền miệng với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả đến từng người dân.

- Tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tuyên tryền viên thông tin chuyên đề về Cuộc bầu cử.

- Tuyên truyền trực quan, nội dung khẩu hiệu, bằng zôn, pa nô, áp phích trên các tuyến đường, tại các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu và trụ sở làm việc của Hội CCB các cấp chính xác, đảm bảo mỹ quan

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về Cuộc bầu cử trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi hội CCB, họp BCH Hội cơ sở….

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 02 năm 2021, đến hết tháng 5/2021, đạt được kết quả sau:

1. Tình hình tư tưởng hội viên, nhân dân và dư luận xã hội ở cơ sở ổn định, tin tưởng vào cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về chỉ đạo cuộc bầu cử, một số chế độ, chính sách và quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

2. Tuyên truyền, vận động 100% hội viên thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong bầu cử và các nhiệm vụ được giao; cán bộ, hội viên phát huy trách nhiệm và nêu cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn, chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, các cá nhân nhóm người bị kích động, lôi kéo, có biểu hiện hoặc hành vi tụ tập, gây rối, phá hoại, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở nhất là các điểm bầu cử, góp phần vào thành công của Cuộc bầu cử.

3. Các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử hằng trăm buổi cho hàng nghìn lượt hội viên và nhân dân, tới 100% Hội cơ sở; vận động, hướng dẫn hội viên và nhân dân về vai trò trách nhiệm, quyền hạn cử tri trong việc bỏ phiếu, tham gia công tác bầu cử, đi bầu cử đạt ở mức cao nhất. Phổ biến, triển khai nhanh chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bồi dưỡng các Tổ bầu cử và mức hỗ trợ, mức thưởng đối với các Tổ bầu cử, đơn vị bầu cử trên địa bàn

4. Các cấp Hội phối hợp chính quyền cùng cấp chỉ đạo các đoàn thể thực hiện đầy đủ những nội dung: Đối với danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 điền thông tin các nội dung theo biểuđủ, đúng vị trí niêm yết; hội viên đồng thuận cao các nhiệm vụ được giao với Ban bầu cử; đối với danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, hình thức và nội dung theo đúng mẫu, hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử được xếp theo vần chữ cái ABC.

5. Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử đảm bảo. Cán bộ Hội, hội viên tham gia trong các Ban chỉ đạo, ban bầu cử, các tổ bầu cử... thường xuyên tập trung, đề cao trách nhiệm chính trị và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt Hội đã tập trung toàn lực cho Cuộc bầu cử, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực Hội CCB tỉnh đã tổ chức trao tặng, cấp phát 60.000 khẩu trang cho 1.205 hội viên làm tổ trưởng, tổ phó, thư ký tại các tổ bầu cử ở địa phương. Hội viên làm tổ trưởng, tổ phó tổ bầu cử là trường hợp tiếp xúc F1, F2 đã kịp thời thay mới, đảm bảo cho cuộc bầu cử an toàn, thành công.

7. Hội CCB phối hợp phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho 600 hội viên là thành viên các Tổ bầu cử, tiêu biểu Hội Yên Lạc, Vĩnh Tường, Sông Lô, thành phố Vĩnh Yên.

8. Chỉ đạo Hội các cấp kích hoạt các tổ tuyên truyền bầu cử có 2.127 hội viên tham gia tổ nắm tin, báo tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hướng dẫn phòng chống dịch Covid- 19; kích hoạt 9.108 mô hình tự quản về an ninh trật tự 1+2, 1+3 tại cấp xã; 2.012 CCB tham gia tổ hòa giải tại các địa phương, hoạt động hiệu quả về phát hiện tố giác tội phạm ở địa phương, góp phần thành công cuộc bầu cử.

9. Chỉ đạo 733 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường duy trì hoạt động tổ chức vệ sinh đường làng- ngõ phố bảo đảm xanh, sạch, đẹp; 357 mô hình đoạn đường CCB tự quản với chiều dài hơn 300km bảo đảm trật tự ATGT, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.

10. Chỉ đạo các cấp Hội không chủ quan, theo dõi nắm chắc tình hình, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, tuyên truyền miệng sâu rộng đến hội viên và nhân dân trên địa bàn khu vực được phân công phụ trách.

11. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn dân về công tác bầu cử ở các tổ, các khu vực bỏ phiếu nơi được phân công theo dõi, nắm chắc các phương án, cơ sở vật chất thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống Covid-19 của địa phương.

12. Tham gia công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội CCB các cấp có:

- 5056/23.184 hội viên là thành viên tham gia các Ban, Tổ bầu cử; 83hội viên tham gia Ban chỉ đạo; 07 Trưởng Ban chỉ đạo cấp xã; 738/1104hội viên làm Tổ trưởngchiếm 66,84%,357 hội viên làm Tổ phó, 110 thư kýtổ bầu cử; 958 hội viên tham gia vào các đội tuyên truyền về bầu cử.

- Tổng số hội viên được giới thiệu ứng cử bầu vào HĐND các cấp 1431 đồng chí, trong đó:

+ 1051/1383 hội viên trúng cử HĐND cấp xã đạt 76%;

  •  

+03/3 hội viên trúng cử vào HĐND tỉnh đạt 100%.

  +  Tỷ lệ hội viên đi bầu cử ngày 23/5 đạt 99.57%. 

13. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

             * Đánh giá chung. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, của Tỉnh, UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn sức khỏe người dân và bảo vệ thành công cuộc bầu cử. Hội CCB Tỉnh đã tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai tổ công tác Thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt là chỉ đạo, phát động phong trào thi đua và huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của Hội CCB các cấp, của hội viên làm nhiệm vụ tại các tổ bầu cử, đơn vị bầu cử. Tích cực tuyên truyền miệng sâu rộng tới từng người dân và cộng đồng để người dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lĩnh vực hoạt động chính trị, kinh tế- xã hội tại địa phương, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN.

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

2. Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 87


Liên kết website