Xây dựng Hội Cựu chiến binh Huyện Bình Xuyên vững mạnh toàn diện

Ngày đăng: 12/10/2017  - Lượt xem: 681

5 năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V của hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc và của hội CCB huyện Bình Xuyên, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, XIX của Đảng bộ huyện Bình Xuyên.

Toàn hội luôn giũ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết, chủ động sáng tạo triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB huyện đã đề ra nổi bật là: Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN tích cực và hiệu quả, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt kết quả cao; góp phần tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; công tác phối hợp giữa hội với các cấp, các ban ngành đoàn thể có bước phát triển…khẳng định Hội đã có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt pháp lệnh CCB bảo đảm chế độ chính sách và quyền lợi, ưu đãi đối với CCB ngày càng tốt hơn. Vai trò, vị thế, uy tín của Hội được nâng cao. Hội xứng đáng là một tổ chức chính trị xã hội, thành viên của MTTQ Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Để đạt được kết quả toàn diện trên các cấp hội, Hội CCB toàn Huyện đã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Hội TSVM cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó lấy xây dựng Hội về chính trị là trọng tâm cơ bản.

- Các cấp hội thường xuyên nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng, quan tâm giáo dục, chủ động dự báo, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ hội viên trước những diễn biến phức tạp, những vấn đề bức xúc của tình hình kinh tế, chính trị-xã hội, thế giới và trong nước, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong CCB, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” “Bạo loạn lật đổ” và các quan điểm sai trái, hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có chất lượng hiệu quả Nghị quyết  của Đảng các cấp, đặc biệt là NQ TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính trị Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong các cấp Hội, kết hợp với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng và xây dựng Hội.

Thường xuyên quan tâm xây dựng hội về tổ chức, và xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt.

Những năm qua, Hội phát triển cả về số lượng và chất lượng, tổ chức Hội luôn được kiện toàn hoạt động hiệu quả. Các cấp hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy về lựa chọn, kiện toàn nhân sự, tiến tới Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ VI, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đã triển khai và thực hiện có nề nếp, chế độ nhận xét đánh giá, tuân thủ nghiêm quy trình tuyển chọn, bầu cử, bổ nhiệm cán bộ ở các cấp. Đội ngũ cán bộ các cấp có chất lượng tốt, có năng lực, bảo đảm được sự kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội.

Luôn chú trọng công tác kiểm tra giám sát. Các cấp hội đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên củng cố kiện toàn ban kiểm tra ở các cấp, đủ số lượng và tổ chức kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 17 lượt Hội cơ sở = 100%, 269 lượt chi hội và 1.417 lượt hội viên; chủ động tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền theo đó đã xử lý kỷ luật khai trừ 03 trường hợp và xóa tên 01 trường hợp, theo đúng quy định của Điều lệ Hội.

Đồng thời luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của Hội, coi đây là một nội dung quan trọng nên đã Thường xuyên gắn công tác xây dựng và thực hện nhiệm vụ của Hội với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương. Chú trọng cải tiến phong cách làm việc, thực sự hướng về cơ sở, coi trọng chất lượng hiệu quả, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, thực hiện theo quy chế làm việc, theo kế hoạch, giải quyết các mối quan hệ thông qua quy chế và nguyên tắc của hội, đồng thời thời tăng cường quan hệ chặt chẽ với cấp ủy  Đảng, chính quyền, đoàn thể sức mạnh tổng hợp trong xây dựng Hội.

Thường xuyên quan tâm thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB. Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phổ biến, tuyên truyền pháp luật CCB, các nghị định, quy định của Chính phủ, các thông tư liên tịch của các bộ, ngành liên quan đến CCB cho cán bộ, hội viên CCB, lấy đó để làm căn cứ giải quyết, các chế độ, quyền lợi cho hội viên. Trong 5 năm qua đã phối hợp giải quyết 5.371 lượt hội viên được cấp BHYT, 59 trường hợp được hưởng mai táng phí, 4.073 đối tượng được hưởng chế độ theo QĐ 62/CP…Nhìn chung việc đưa pháp lệnh CCB vào cuộc sống bảo đảm các quyền lợi chính sách đối với CCB, tạo được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện pháp lệnh NĐ 150, các quy định 290, 142, 62 của Chính phủ, góp phần động viên CCB tiếp tục cống hiến góp công góp sức cho sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Đạt được những kết quả trên, trước hết có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường trực Huyện ủy Bình Xuyên, sự chỉ đạo của Tỉnh Hội, của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các cấp chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội toàn huyện, sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần chủ động, sáng tạo đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên CCB toàn huyện.

Tác giả: Dương Văn Thành - Nguồn: Phó chủ tịch Hội CCB Huyện Bình Xuyên - Số lần được xem: 681

Văn bản mới

Xem tất cả »