Một số kinh nghiệm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh

Ngày đăng: 12/10/2017  - Lượt xem: 683

Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay có 30 tổ chức cơ sở Hội nằm trong các Sở, Ban, Ngành của tỉnh với trên 400 hội viên, các hội viên đều là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức,

có những đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt của các Sở, Ban, Ngành; hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành.

Với phương châm “Xây dựng Hội cơ sở là trung tâm, xây dựng Chi hội là khâu then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì có ý nghĩa quyết định”, trong những năm qua, BCH Hội Khối các cơ quan tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng Hội cơ sở vững mạnh toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động Hội. Kết quả, xếp loại cơ sở 5 năm qua có 100% Hội cơ sở đạt TSVM trong đó có 40% đạt TSVM xuất sắc; 100% Chi hội đạt TSVM; 128 tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước, tỉnh và TW Hội CCB Việt Nam khen thưởng, trong đó có: Huân chương Lao động Hạng ba: 10 đồng chí; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 12 đồng chí; Bằng khen của TW Hội: 02 tập thể; Bằng khen của UBND tỉnh: 01 Hội CCB tỉnh. TW Hội CCB Việt Nam tặng 78 kỷ niệm chương cho cán bộ, hội viên và 25 cán bộ lãnh đạo địa phương vì có nhiều đóng góp xây dựng Hội CCB Việt Nam.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng cơ quan vững mạnh, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh ở Khối các cơ quan tỉnh. Trên cơ sở đó, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã thống nhất một số bài học kinh nghiệm trong công tác đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động công tác Hội như sau:

Thứ nhất, Các hoạt động của Hội phải bám sát đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chức năng của Hội; thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Tổ chức các hoạt động của Hội chặt chẽ, đúng quy định, nguyên tắc của Hội. Gắn công tác tư tưởng của Hội với công tác tư tưởng của cơ quan, tổ chức đảng, trong đó vai trò của Hội cựu chiến binh trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” là nòng cốt.

Thứ hai, Luôn tuân thủ nguyên tắc hoạt động của Hội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng; sự quản lý về mặt Nhà nước và tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong cơ quan. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề của Hội phải được công khai minh bạch, dân chủ; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, thủ trưởng, cơ quan đơn vị về công tác và hoạt động của Hội.

Thứ ba, Phải gắn chặt chẽ giữa trách nhiệm của hội viên với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB; gắn các hoạt động đoàn thể trong cơ quan với các hoạt động phong trào của Hội. Các hoạt động của Hội phải xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của CCB. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong nội bộ Hội coi đó là chất keo gắn kết, tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động trong Hội.

Thứ tư, Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội đủ về số lượng, có chất lượng, nhất là chủ tịch Hội phải có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, đoàn kết, trách nhiệm là khâu quan trọng có tính quyết định nhất. Chủ động xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ Hội theo sự chỉ đạo của cấp ủy, thống nhất của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, Coi việc thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của Hội. trong đó quan tâm đổi mới các hoạt động phong trào Hội ngay tại cơ sở theo hướng thiết thực, đa dạng, hiệu quả; chú trọng động viên, khen thưởng, đảm bảo chế độ chính sách cho hội viên. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát./.

Tác giả: Trần Ngọc Minh - Nguồn: Phó chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh - Số lần được xem: 683

Văn bản mới

Xem tất cả »