• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 20/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2016

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

  HỘI CỰU CHIẾN BINH VĨNH PHÚC

------------------------------------

Số:  459/BC-VP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 10  năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10

Phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2016

 

 

          I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

          1. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

          Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

          Tuyên truyền và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và các hoạt động của Hội.

          Tích cực tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia hòa giải thành công 20 vụ mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội ở địa phương.

          2. Đẩy mạnh các hoạt động, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Các cấp Hội đã tổ chức động viên CCB phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; thi đua làm kinh tế giỏi và tích cực giúp nhau xoá nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương để khai thác các nguồn lực tại chỗ, kết hợp với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH cho CCB vay, số dư hiện nay 317 tỷ đồng, duy trì 9000 hộ được vay; đã kiểm tra công tác vay vốn uỷ thác ở 9/9 Hội cấp huyện, 18 Hội cơ sở và trên 50 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, duy trì hoạt động các Câu lạc bộ làm kinh tế giỏi ở 3 cấp, có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả.

           Tiếp tục triển khai xây mới 20 nhà và sửa chữa 11 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2016.

          Các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 272 cán bộ, hội viên ốm đau, hoạn nạn trị giá 54 triệu đồng; phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức tang lễ cho 82 hội viên từ trần, đúng nghi thức của Hội.

          3. Tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị kinh tế-xã hội của địa phương, động viên CCB tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước của địa phương. Tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên hiến 706m2 đất để tham gia các công trình giao thông nông thôn; Thực hiện các Chương trình phối hợp giữa chính quyền, các ban ngành, đoàn thể với Hội: phối hợp với ngành Công an về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, xây dựng mô hình "1+2", "1+3"; với Sở Tài nguyên Môi trường tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên, môi trường; với Sở Tư Pháp để tuyên truyền pháp luật, với Sở Giao thông để có những đoạn đường an toàn, với Ban Dân vận tuyên truyền vận động trong Hội và nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, ....; tổ chức tập huấn xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường cho 620 hội viên đạt kết quả như Hội CCB huyện Vĩnh Tường.

Tổ chức thực hiện giám sát theo Quyết định 217 của Bộ chính trị tại Thị xã Phúc Yên và Huyện Bình Xuyên.

Hội tích cực chủ động phối hợp với cơ quan Quân sự, Đoàn thanh niên chỉ đạo nội dung sinh hoạt, chương trình hoạt động cho các CLB Cựu quân nhân, hiện có 840 CLB CQN với 19.763 CQN tham gia sinh hoạt. Hướng dẫn các Ban liên lạc truyền thống hoạt động đúng hướng, đúng tính chất, hiệu quả thiết thực.

          4. Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

          Tổ chức tuyên truyền vận động thanh thiếu niên thực hiện có hiệu quả các phong trào do đoàn phát động; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng 11 đ/c (Vĩnh Tường).

5.  Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 Các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của Hội. Chú trọng nâng cao kiến thức hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh làm 02 chuyên mục về các hoạt động của Hội; phát hành Bản tin CCB Vĩnh Phúc quí III với 2.150 cuốn, làm tài liệu sinh hoạt tuyên truyền trong toàn Hội.

Tuyên truyền vận động kết nạp được 202 hội viên mới (từ trần 82), nâng tổng số hội viên lên 67.794 hội viên đạt tỷ lệ 98,53% CCB đã vào Hội.

  Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Hội nhiệm kỳ VI (2017-2022), đồng thời bổ sung kiện toàn thay thế những nơi thiếu, kịp thời, nâng cao chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Hội. Chuẩn bị các nội dung thực hiện kế hoạch Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

          Các cấp Hội kiểm tra, giám sát được 03 Hội cơ sở, 50 Chi hội và 239 hội viên, qua kiểm tra đã giúp cho các đơn vị khắc phục kịp thời những mặt yếu kém, hạn chế.

  *Nhìn chung, trong tháng đã quán triệt, triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội đề ra đạt kết quả tốt, góp phần vào thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh.

   Tuy nhiên, vai trò trách nhiệm và năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, trong đó có một số đồng chí chuẩn bị nghỉ công tác Hội, nên ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội.

          II. Một số nhiệm vụ công tác Hội tháng 11 năm 2016

  1.Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và của Hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tích cực tham gia các hoạt động tiến tới chào mừng kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6/12.

2. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội nhất là Hội cơ sở và chi hội, xây dựng Hội TSVM.

          3. Thực hiện các bước cho Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022: dự thảo văn kiện Đại hội thông qua BCH; dự kiến nhân sự BCH các cấp báo cáo cấp ủy cùng cấp; chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 (xã Thổ Tang  - huyện Vĩnh Tường). Kiểm tra và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

4. Tiếp tục triển khai xây dựng, sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” đảm bảo chỉ tiêu đề ra năm 2016. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Tổ chức gặp mặt các Ban liên lạc truyền thống cấp tỉnh quản lý năm 2016.

  5. Thực hiện các Quyết định của cấp trên có liên quan đến thực hiện chính sách đối với CCB. Tổ chức lễ ký phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016-2021.

6. Các cấp Hội bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện Nghị quyết liên tịch phối hợp với các ngành, đồng thời thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, cùng với các nội dung phối hợp khác.  

 

Nơi nhận:

- VPTƯ Hội CCB Việt Nam

- VP:TU, UBND, HĐND tỉnh  (để báo cáo)

- UBMTTQ, Ban dân vận TU

- CVP  

- Lưu VT                     

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Quyết

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành