• Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày ban hành: 04/08/2020
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2020

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CCB TỈNH VĨNH PHÚC

 

  Số: 582/CV-CCB

 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Vĩnh Yên, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố và tương đương

 

Thực hiện Công văn số 654/CCB ngày 28/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc quán triệt thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ  về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 3558-CV/TU ngày 31/7/2020 của Tỉnh ủy và công văn số 5876/UBND-VX1 ngày 31/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Để quán triệt triển khai Thông báo số 253/TB-VPCP và các văn bản của Tỉnh Vĩnh Phúc, Thường trực Hội CCB tỉnh đề nghị và yêu cầu các huyện, thành Hội và tương đương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 1. Quán triệt đến cán bộ hội viên về diễn biến mới và sự nguy hiểm của việc tái phát dịch bệnh; quan điểm, nguyên tắc, phương châm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, và Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ (sao kèm); tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.
 2. Nắm chắc tình hình cơ sở, diễn biến của dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương, triển khai xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây nhiễm ra diện rộng (nếu có). Tham gia cùng địa phương xác định chính xác các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; các khu vực, phạm vi cần phong tỏa, cách ly, bảo đảm gọn, hẹp, hạn chế các tác động bất lợi đến hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 3. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, coi phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hiện nay; nâng cao nhận thức, huy động cán bộ hội viên và các cấp Hội phải gương mẫu, sâu sát nắm và quản lý hội viên, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn rà soát, phát hiện những người nhập cảnh trái phép đưa vào khu cách ly.
 4. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ, chức năng của Hội, góp phần cùng địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ có gì vướng mắc thì báo cáo kịp thời về Hội CCB Tỉnh (qua Văn phòng), địa chỉ Email: lelanvp2011@gmail.com và điện thoại 0949037868.
 5. Nơi nhận:

  - UB MTTQ tỉnh

  - Hội CCB cấp huyện

  - TT, các CQ Tỉnh Hội

  - Lưu: VT

   T.M BAN CHẤP HÀNH

  PHÓ CHỦ TỊCH

  Đã ký

  Phan Dương Tiến


 

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành