• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 20/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2020

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CCB TỈNH VĨNH PHÚC

__________________

SỐ:  57/HD-CCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

_____________________

Vĩnh Phúc, ngày  20 tháng 8  năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, tiến tới

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9 năm 2020. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào quý IV năm 2020. Thực hiện Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 07/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; căn cứ Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Tuyên truyền sâu rộng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho các thế hệ CCB trong tỉnh.

2. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, của đất nước, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2017-2022, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền các phong trào do cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội CCB phát động và phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua trong các cấp Hội.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN.

1. Từ nay đến khi diễn ra Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

- Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự kiện cách mạng, công tác chuẩn bị Đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phản ánh những đổi mới của công tác thi đua – khen thưởng của các cấp Hội và địa phương trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua.

- Tôn vinh các tập thể, Chiến sỹ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biêu đại diện cho các cấp Hội… đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trong lao động, học tập, công tác, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc những năm qua.

- Tập trung tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc với các nội dung:

+ Diễn biến và nội dung chính của Đại hội; các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội.

+ Kết quả, thành công của Đại hội; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

2. Trong và sau khi diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

- Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội.

- Tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội, trong đó có hoạt động của Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc dự Đại hội.

- Giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Vĩnh Phúc được tôn vinh tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm (2015-2020); nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

- Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với kết quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Hội CCB các huyện, thành phố và tương đương triển khai Kế hoạch đến cơ sở, tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, hội viên về kỷ niệm Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN.

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V.

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

3. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua !

4. Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII!

6. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

7. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân !

8. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

9. tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !

Nơi nhận:

- 11 đơn vị;

- 3 Thường trực + 4 ban;

- Lưu: VT, BTG.

TM. BAN CHẤP HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Dương  Tiến

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành