• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 26/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 26/08/2020

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CCB TỈNH VĨNH PHÚC

                                           ___________________

 

Số:   604/CV-CCB

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                           ____________________

 

 

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng  8 năm 2020

 

Kính gửi: Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố

 

 

Thực hiện Công văn số: 2223-CV/BTGTU ngày 17/8/2020 về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, kh�%B

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành