• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 26/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 26/08/2020

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CCB TỈNH VĨNH PHÚC

___________________

 

Số:  605/CV-CCB

Về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

____________________

 

 

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 8  năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố và tương đương

 

 

Thực hiện Công văn số: 2230-CV/BTGTU ngày 21/8/2020 về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biên soạn.

Nhân kỷ niệm 90 nămthành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020 Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Hội CCB các huyện, thành phố và tương đương triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam trước, trong và sau ngày 14/10/2020 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)).

 

Nơi nhận:

- Như kg;

- Lưu: VT + BTG.

TM. BAN CHẤP HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Phan Dương Tiến

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành