• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 26/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 26/08/2020

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CCB TỈNH VĨNH PHÚC

___________________

Số:   608 /CV-CCB

Về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

____________________

 

Vĩnh Phúc, ngày  26  tháng  8 năm 2020

 

Kính gửi: Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố và tương đương

 

Thực hiện Công văn số: 2233-CV/BTGTU ngày 24/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Hội CCB các huyện, thành phố và tương đương triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nambảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.Báo cáo kết quả trong báo cáo hàng tháng gửi về Hội CCB tỉnh (qua Ban Tuyên giáo).

(Gửi kèm tài liệu tuyên truyền).

 

 

Nơi nhận:

- Như kg;

- Lưu: VT + BTG.

TM. BAN CHẤP HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Phan Dương Tiến

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành