• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 27/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 27/08/2020
 

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CCB TỈNH VĨNH PHÚC

__________________________

 

Số:  609/CV-CCB

Về việc tham gia liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

__________________________

 

 

Vĩnh Phúc, ngày  27 tháng  8  năm 2020

 

Kính gửi: Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố và tương đương

 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-MTTQ-BCĐ ngày 17/8/2020 của Ban Chỉ đạo Liên hoan văn nghệ quần chúng UB MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Vĩnh Phúc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thường trực Hội CCB tỉnh đề nghị các đơn vị lựa chọn những đồng chí có khả năng tham gia vào Đoàn do cơ quan Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố chủ trì tổ chức và cử một đồng chí cán bộ của Hội phụ trách Tổ CCB tham gia Đoàn. Báo cáo kết quả thực hiện về Hội CCB tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh) sau khi thực hiện xong nhiệm vụ.

Văn bản kèm theo Kế hoạch số 54KH-MTTQ-BCĐ ngày 17/8/2020 của Ban Chỉ đạo Liên hoan văn nghệ quần chúng UB MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Vĩnh Phúc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Nơi nhận:

- 11 đơn vị;

- Lưu VT, BTG.

TM. BAN CHẤP HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Phan Dương Tiến

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành