• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 28/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 28/08/2020
 

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH VĨNH PHÚC

________________________

Số:  154/KH-CCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

______________________

Vĩnh Phúc, ngày  28 tháng 8 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư

______________________________________

 

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số: 143/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận 80-KL/TW của Ban Bí thư. Hội CCB tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên CCB và nhân dân.

- Phát huy sức mạnh sự chủ động, tích cực của các cấp Hội, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác PBGDPL đối với tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu.

- Đảm bảo tính khả thi, kế thừa, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với nhu cầu xã hội.

- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chínhh trị và nhu cầu của cán bộ, hội viên, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TU nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội triển khai công tác PBGDPL.

a. Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng, toàn diện nội dung Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh.

b. Phát huy vai trò, xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu các cấp Hội trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL, kết hợp PBGDPL với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Hội CCB các cấp.

2. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn.

a. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng bám sát thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ thể. Tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật thiết yếu quan trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Hội CCB các cấp, đời sống thiết thực của cán bộ, hội viên và nhân dân. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: An ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí  hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; về cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; pháp luật về đất đai, đầu tư công…

b. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự hấp dẫn, cuốn hút, lan tỏa đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập trung PBGDPL, trên Trang thông tin điện tử và thiết bị di động; thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, giai đoạn 2019-2021” những năm tới.

3. Tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc CCB tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

a. Tổ chức thực hiện PBGDPL hướng mạnh về cơ sở; lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại. Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế văn hóa, thông tin tham gia PBGDPL ở cơ sở.

b. Cán bộ, hội viên cần chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật. Cán bộ, hội viên ở cơ sở gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật với nhân dân; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL, gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động, khuyến khích hội viên tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.

c. Gắn công tác PBGDPL với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xác định ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn là điều kiện để đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nghiên cứu, đóng góp xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về chuẩn tiếp cận pháp luật trên phạm vi cả nước.

d. Ưu tiên PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế, dân tộc thiểu số.

4. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL.

a. Hội CCB các huyện, thành phố thuộc phạm vi quản lý tạo điều kiện, có chính sách khuyến khích cụ thể, phù hợp để huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tham gia, hỗ trợ triển khai công tác PBGDPL.

b. Huy động các doanh nghiệp, luật sư, luật gia, nhà khoa học, người có uy tín trong cộng đồng dân cư… là hội viên CCB các cấp tham gia thông tin, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

5. Phát huy vai trò của các thế hệ cán bộ, hội viên CCB trong công tác PBGDPL.

Đề nghị Hội CCB các huyện, thành phố hướng dẫn cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia PBGDPL; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ, hội viên là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở góp phần nâng cao chất lượng PBGDPL; vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, hội viên, trong đó có các văn bản, chính sách về PBGDPL. Phối hợp với Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Định kỳ tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.Tập trung xây dựng các mô hình điểm, có hiệu quả phù hợp thực tiễn.Xác định kết quả triển khai công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của Hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Căn cứ Kế hoạch này, Hội CCB các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch đến cán bộ, hội viên trong tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Hội CCB tỉnh (qua Ban Tuyên giáo).

Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung của Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của BTV Tỉnh ủy cho cán bộ, hội viên; xác định đây là nhiệm vụ chính trị của Hội trong công tác PBGDPL.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, đề nghị Hội CCB các huyện, thành phố nghiêm túc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- 11 đơn vị;

- 3 Thường trực + 4 ban;

- Lưu: VT, BTG.

TM. BAN CHẤP HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Phan Dương  Tiến

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành