• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 23/10/2020
  • Ngày có hiệu lực: 23/10/2020

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

BCH HỘI CCB TỈNH VĨNH PHÚC

___________________

Số:  646 /CV-CCB

V/v phát động ủng hộ đồng bào

miền Trung bị lũ lụt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

___________________

Vĩnh Phúc, ngày  23  tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Các huyện, thành Hội, CLB Doanh nhân CCB và Hội CCB khối 487

 

Thực hiện Công văn số 740/CCB ngày 16/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt; Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 20/10/2020 và Thư kêu gọi ngày 21/10/2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Để hưởng ứng phong trào cùng cả nước hướng về các tỉnh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt. Thường trực Ban chấp hành Hội CCB Tỉnh đề nghị Hội CCB các huyện, thành phố, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB và Hội CCB khối 487, vận động cán bộ, hội viên CCB ủng hộ chia sẻ những khó khăn, mất mát và thiệt hại của nhân dân các tỉnh miền Trung bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị và cơ quan, để góp phần cùng nhân dân cả nước kết chặt tay vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ cuộc sống bình yên trong thời kỳ mới.  

Mọi sự đóng góp, ủng hộ theo hệ thống MTTQ hoặc chính quyền từng cấp phát động; các chi hội tổng hợp báo cáo Hội cơ sở, Hội cơ sở báo cáo Hội CCB cấp huyện. Đề nghị Hội CCB các huyện, thành phố kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Hội CCB tỉnh (qua Ban Tổ chức chính sách).

 

 Nơi nhận:

- Trung ương Hội CCB VN

- UB MTTQ tỉnh                      

- Thường trực Tỉnh Hội

- Như kính gửi

- Các CQ Tỉnh Hội

- Lưu

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Hoàng Văn Minh

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành